Δίκτυο Πωλήσεων

ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Germany

Kreta’s Schatze GmdH – MUNSTAR STRASSE 1 G 44554 LUNOH, Germany

Kreta Land – Neustadterstr.7, 33602 Bielefeld, Germany

FRANCE

Sas le pre en Ville – Z.I. DE LA SPHERE 148 RUE LEON FOUCAULT 14200 HEROUVILLE ST CLAIR FRANCE

RUSSIA

Super Market’s Spar

AUSTRIA

Teel Organics